Kommissorium

Kommissorium for Havkajaksamrådet (Revideret Odense, 2017-10-25)

Havkajaksamrådet er en sammenslutning af organisationer i Danmark, der arbejder med havkajak som en væsentligt del af deres virke.

Havkajaksamrådet har eksisteret siden 2001 og har været en væsentlig aktør i forhold til udviklingen af certificering og uddannelse i havkajak.

Havkajaksamrådets formål
•    Fremme havkajakroning i Danmark gennem oplysning og samarbejde på tværs af organisationer.
•    Fremme havkajaksikkerheden i Danmark.
•    Udvikle samarbejde og netværk mellem organisationer som benytter havkajakker i Danmark.

Rådets arbejdsområder
•    Rådet kommer med anbefalinger for uddannelse[1]  og sikkerhed i havkajak, bl.a. i form af anbefalinger til skoler, institutioner, foreninger m.m. om instruktørniveau, elev-underviser ratio, årstid og egnet kajakfarvand m.m.
•    Rådet står for en hjemmeside, hvor man kan finde relevante oplysninger om rådets arbejde.
•    Rådet arrangerer seminarer om sikkerhed og uddannelse i havkajak.
•    Rådet arbejder for at oplysninger om ulykker og nærulykker i havkajakmiljøet samles og bearbejdes, til brug i det forebyggende arbejde.
•    Rådet medvirker til udarbejdelse af dansk materiale til havkajak-  undervisning, -instruktion og -sikkerhed.
•    Rådet støtter arbejdet med at udvikle mulighederne for friluftsliv med havkajak, bl.a. i forhold til adgangsforhold, miljøforhold, færdselsregler i naturen, primitive lejrpladser og kortmateriale.
•    Rådet samarbejder med andre råd og organisationer om udvikling af sikkerheden i friluftsliv i Danmark.

  •   Rådet medvirker til udvikling af internationale kontakter og netværk på havkajakområdet.

Organisering af rådet
•    Rådet er uafhængigt, og konstituerer sig selv.
•    De enkelte organisationer beslutter hvorledes deres repræsentant udpeges.
•    Rådets organisationer skal have havkajak som et væsentligt område.

Deltagende organisationer der har en plads hver:
•    Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF)
•    Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)
•    Havkajakroerne
•    Efterskoleforeningen
•    Ungdomsringen
•    Universiteterne og de højere læreanstalter
•    Højskolerne
•    Grejbankerne

Rådets arbejdsform
•    Rådet vejleder, henstiller og informerer ift. relevante temaer.
•    Rådet tager selv emner op indenfor ovenstående arbejdsområder, og de forskellige organisationer kan henstille til samrådet at bestemte emner/områder tages op.
•    Rådet beslutter selv om en organisation skal optages.
•    I tilfælde af uenighed om rådets arbejde forsøges en løsning opnået gennem samtale. Herefter kan der træffes en beslutning via simpelt flertal.
•    Rådet kan ved en flertalsafgørelse på 2/3 udelukke en medlemsorganisation.

[1] 5 af rådets organisationer har indgået samarbejdsaftale med Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) om udvikling og brug af DKF´s roerniveauer (EPP) og DKF`s instruktørniveauer. DGI har sit eget uddannelsessystem


Repræsentanter

Havkajaksamrådet kan kontaktes via info@havkajaksamraad.dk – eller
du kan kontakte de enkelte repræsentanter nævnt nedenfor.


Universiteterne/University College: 
Søren Andkjær
Mail: sandkjaer@health.sdu.dk


Ungdomsringen: 
Flemming Torp
Mail: fot@kattingevaerk.dk


Højskolerne: 
Søren Søborg
Mail: ss@oure.dk


DGI:
Per Rolmar
Mail: prolmar99@gmail.com


Havkajakroerne:
Paulette Topsøe-Jensen
Mail: paulette@curapet.dk


Dansk Kano og Kajakforbund:
Bolette Fokdal
Mail: bolette.fokdal@kano-kajak.dk


Efterskolerne: 
Ikke repræsenteret
Mail: info@efterskolerne.dk


Grejbankerne:
Vagn Adler Sørensen
Mail: grejbankfyn@fjordensdag.dk